Algemene Voorwaarden betreffende de levering van opleidingen

Art. 1. Toepassingsgebied

§1. De prestaties van Securitas Academy bestaan uit het organiseren van basisopleidingen en specialisatie-opleidingen rond bewaking, beveiliging en veiligheid, met inbegrip van e-learning, online opleidingen, bijscholingen en opfrissingssessies, zoals voorgechreven door de wet van 02/10/2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en het KB van 23/05/2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan (hierna gezamenlijk de “Toepasselijke Wetgeving”). Deze opleidingen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Opleidingen”.

§2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de Opleidingen die Securitas Academy aanbiedt.

 

Art. 2. De Opleidingen en deelname aan de Opleidingen

§1. De inhoud van de Opleidingen wordt door Securitas Academy vastgesteld, conform de voorwaarden en bepalingen van de Toepasselijke Wetgeving. Securitas Academy is gerechtigd de inhoud van elke Opleiding aan te passen.

§2. Kandidaten-cursisten voor de Opleidingen moeten, op straffe van weigering van deelname, voldoen aan de voorwaarden bepaald in de Toepasselijke Wegeving. De kandidaat-cursist wordt slechts tot een Opleiding toegelaten na afgifte van een uittreksel uit het strafregister (max. 6 maanden oud) en een kopie van zijn identiteitskaart.

 

Art. 3. Huishoudelijk Reglement

§1. Securitas Academy stelt de regels vast die tijdens de Opleidingen en binnen de lokalen waar de Opleidingen worden gegeven in acht moeten worden genomen. De cursist verbindt zich hierbij tot de strikte naleving van deze regels.

 

Art. 4. Toelating tot het examen en examenregeling

§1. De Opleidingen worden afgesloten met de door de Toepasselijke Wetgeving voorgeschreven examens.

§2. De cursist slaagt indien hij op alle vakken minstens 50% der punten behaalt en minstens 50% op het totaal. Eén herexamen is mogelijk. Bij niet-slagen in het herexamen of bij inschrijving buiten de 3 (drie) maanden na het herexamen, kan de cursist zich opnieuw inschrijven om de vakken te volgen waarvoor hij niet slaagde; in dit laatste geval zullen de kosten van het tweede herexamen ten laste zijn van de cursist. Indien de cursist opnieuw niet zou slagen in het tweede herexamen of indien hij zich voor het tweede herexamen buiten de wettelijke termijn zou inschrijven, wordt elke nieuwe inschrijving in de betrokkene Opleiding dan onmogelijk voor de cursist.

§3. Indien de cursist slaagt en het volledige bedrag van de Opleiding betaald is, wordt hem een bekwaamheidsattest uitgereikt dat officieel erkend is door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken.

 

Art. 5. Facturatie

§1. Door het inzenden van het ondertekende inschrijvingsformulier verbindt de klant-inschrijver zich er toe het cursusgeld te betalen voor de cursisten. De betaling dient te gebeuren 30 (dertig) dagen na facturatiedatum, op het KBC-rekeningnummer BE44 4377 5002 4145 van Securitas Academy met vermelding van het factuurnummer.

§2. Bij wanbetaling is, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een maandelijkse interest van 2% verschuldigd. Bij gebreke aan correcte betaling binnen de 8 kalenderdagen na ingebrekestelling, is tevens een eenmalige toeslag van 10%, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding verschuldigd.

§3. Zolang geen volledige betaling voor de Opleiding ontvangen wordt, is Securitas Academy van rechtswege en zonder ingebrekestelling gemachtigd de mededeling van de resultaten van de gevolgde Opleiding te ontzeggen aan de cursist.

§4. De factuur wordt op het einde van de maand waarin de Opleiding gestart is, opgemaakt.

 

Art. 6. Annulering door de klant

§1. Annulering kan enkel gebeuren per aangetekend schrijven.

§2. De annulatiekost wordt berekend op basis van de poststempel.

§3. Ongeacht de reden van de annulatie worden de volgende annulatiekosten aangerekend:

  • annulering meer dan 10 (tien) kalenderdagen voor de aanvang van de Opleiding: kosteloos
  • annulering minder dan 10 (tien) kalenderdagen voor de aanvang van de Opleiding: 50 % van het cursusgeld is verschuldigd.

 

Art. 7. Annulering, uitstel of schorsing van een Opleiding door Securitas Academy

§1. Securitas Academy behoudt zich het recht voor om een Opleiding uit te stellen of te annuleren conform de Toepasselijke Wetgeving. Securitas Academy zal, indien mogelijk, een alternatief aanbieden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.

 

Art. 8. Aanvragen voor aanpassingen, toevoegingen en/of verminderingen van de Opleidingen.

§1. De klant en/of Securitas Academy kunnen redelijke aanpassingen en/of toevoegingen aan de Opleidingen vragen mits voorafgaande schriftelijke kennisstelling daarvan aan de andere partij. Indien dergelijke aanpassingen en/of toevoegingen naar het oordeel van Securitas Academy een aanpassing van de prijs of van het contract vereisen, zal Securitas Academy de klant in kennis stellen van de vereiste aanpassing van de prijs of van het contract. De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen over alle gevraagde aanpassingen en/of toevoegingen aan de Opleidingen, de prijs of het contract.

§2. Ingeval de klant het noodzakelijk acht om het volume van bestelde Opleidingen te verminderen, zal de klant Securitas Academy hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen over de gevraagde verminderingen en de vergoeding voor Securitas Academy als gevolg van deze verminderingen. Eventuele wijzigingen aan de Opleidingen, de prijs en/of het contract zijn pas bindend voor de partijen als alle aanpassingen, toevoegingen en/of verminderingen van de Opleidingen schriftelijk zijn overeengekomen met een bevoegde manager van de betrokken partij. Tenzij een dergelijk akkoord wordt bereikt, blijven de Opleidingen, de prijs en het contract ongewijzigd.

§3. Voor alle duidelijkheid: het personeel van Securitas Academy die de Opleidingen levert, is niet gemachtigd om in te stemmen met aanpassingen, toevoegingen en/of verminderingen van de Opleidingen.

§4. Het is Securitas Academy toegestaan het contract te wijzigen teneinde te voldoen aan instructies en orders van overheidswege alsmede aan de Toepasselijke Wetgeving. Dergelijke wijzigingen worden geacht door de klant te zijn aanvaard, tenzij de klant er zich uitdrukkelijk schriftelijk tegen verzet binnen zeven (7) werkdagen na de kennisgeving ervan. In dat geval heeft Securitas Academy het recht om het contract te beëindigen.

 

Art.9. Aansprakelijkheid

§1. De prestaties van Securitas Academy vormen een middelenverbintenis.

§2. Behoudens hetgeen hierna bepaald is, is Securitas Academy niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met of naar aanleiding van een Opleidingen:

a) Securitas Academy is nooit aansprakelijk voor schade te wijten aan overmacht zoals omschreven in artikel 10. Onder overmacht wordt tevens begrepen omstandigheden die een normale uitvoering van de Opleidingen verhinderen.

b) Securitas Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een opzettelijke of zware tekortkoming van haarzelf of haar aangestelde.

c) De aansprakelijkheid van Securitas Academy is in ieder geval beperkt tot de prijs die voor de Opleiding verschuldigd is.

d) Als de klant of de cursist Securitas Academy wil aansprakelijk stellen voor welke schade ook, dan moet deze intentie, op straffe van verval, schriftelijk en gemotiveerd aan Securitas Academy bekend gemaakt worden binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na het voorval.

 

Art. 10. Overmacht

§1. Securitas Academy kan de Opleidingen schorsen in geval van overmacht. Na het verdwijnen van de oorzaak van de schorsing worden de Opleidingen hervat, tenzij de klant en Securitas Academy overeenkomen dat het onmogelijk is de Opleidingen verder te zetten, waardoor het contract van rechtswege verbroken wordt, zonder recht op schadevergoeding ten voordele van één van de partijen. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de partijen, die niet te wijten is aan de fout van één van de partijen en die van dien aard is dat het vorderen van de naleving van het contract jegens de andere partij onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. Gevallen van overmacht zijn onder andere, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is: brand, oorlog, mobilisatie of militaire oproeping van een vergelijkbare omvang, valutarestricties, opstand, kaping of een terreurdaad, epidemie, slechte weersomstandigheden, slechte verkeersomstandigheden, tekort aan transportmiddelen, algemene materiaalschaarste of algemeen personeelstekort, stakingen of andere arbeidsconflicten en gebreken of vertragingen in de verkoop en/of terbeschikkingstellingen door onderaannemers veroorzaakt door een omstandigheid zoals bedoeld in dit artikel 10§1. Niets in het voorgaande zal worden geacht de klant toe te staan zich te ontheffen van zijn verplichting om de prijs, dewelke ingevolge het contract toekomt aan Securitas Academy, te betalen aan Securitas Academy.

§2. De klant en Securitas Academy komen overeen dat de omstandigheden, zoals beschreven in artikel 10§1, dewelke reeds bestaan of voorzienbaar zijn op het moment van de totstandkoming van het contract, tevens worden beschouwd als een grond voor ontheffing van aansprakelijkheid in overeenstemming met artikel 10§1, op voorwaarde dat de Opleidingen kunnen worden uitgevoerd op het moment van de totstandkoming van het contract of de verplichtingen onder het contract alsnog kunnen worden uitgevoerd en er slechts een vertraging of belemmering is in de uitvoering van het contract tijdens de verder duur ervan.

 

Art. 11. Lesmateriaal en Intellectuele eigendomsrechten

§1. Het ter beschikking gestelde lesmateriaal zoals syllabi, hand-outs e.d., is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de cursist in het kader van de Opleiding. De intellectuele eigendomsrechten van het lesmateriaal blijven de exclusive eigendom van Securitas Academy.

§2. Intellectuele eigendomsrechten op back-office en productiesystemen. De Securitas Groep en/of haar licentiegevers zijn de exclusieve eigenaars van alle back-office en productiesystemen die gebruikt worden voor de levering van de Opleidingen, inclusief alle technische infrastructuur, systemen, software, gereedschappen, hardware, apparatuur, documentatie, informatie, gegevens en andere materialen die daarin zijn opgenomen en gegenereerd. Aan de klant worden geen toegangs- of gebruiksrechten voor dergelijke productiesystemen verleend, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel 11 wordt vermeld.

§3. Intellectuele eigendomsrechten op materialen geproduceerd door de Securitas Groep. De Securitas Groep is en blijft de exclusieve eigenaar van alle documentatie en andere materialen die door de Securitas Groep worden geproduceerd in verband met de levering van de Opleidingen onder het contract.

§4. Geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Om elke twijfel te vermijden, komen de klant en Securitas Academy overeen dat niets in het contract mag worden geïnterpreteerd als het verlenen aan een partij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, van rechten door middel van een licentie of anderszins, expliciet of impliciet, op of in een van de intellectuele of industriële eigendommen van de andere partij.

§5. Intellectuele eigendomsrechten op hardware en apparatuur. De Securitas Groep en/of haar licentiegevers zijn de exclusieve eigenaren van alle hardware en andere apparatuur, en gerelateerde software en documentatie, die bij de klant worden geïnstalleerd met het oog op het ontvangen van de Opleidingen gedurende de looptijd van het contract. Het recht van de klant om dergelijke hardware en andere apparatuur, en gerelateerde software en documentatie te gebruiken, vervalt bij beëindiging van het contract.

§6. Intellectuele eigendomsrechten op gezamenlijke ontwikkelingen. Indien Securitas Acadely en de klant overeenkomen dat Securitas Acadely (of een ander bedrijf binnen de Securitas Groep) bepaalde interfaces of andere software of materialen zal ontwikkelen voor de integratie van de systemen en apparatuur van Securitas Academy en de klant, zullen de partijen in elk afzonderlijk geval een akkoord bereiken over de eigendom en licenties daarvoor (inclusief onderhoud en kosten indien relevant), en indien een dergelijke akkoord niet werd gesloten, zal de Securitas Groep de eigenaar zijn van dergelijke interfaces of andere integratiesoftware of -materialen, en zal de klant een licentie krijgen om deze te gebruiken voor het ontvangen van de Opeleidingen gedurende de looptijd van het contract. In dat geval vervalt het recht van de klant om dergelijke interfaces of andere integratiesoftware of -materialen te gebruiken bij beëindiging van het contract. De Securitas Groep is verder eigenaar van en heeft alle rechten op alle andere verbeteringen, voorgestelde wijzigingen en aanpassingen van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Opleidingen.

§7. Licentie voor het gebruik van rapporteringstoepassingen. Voor bepaalde Opleidingen kan de Securitas Groep bepaalde rapporteringstoepassingen aanbieden voor gebruik op bijvoorbeeld mobiele apparaten. De klant krijgt hierbij een niet-exclusieve licentie om dergelijke rapporteringstoepassingen te gebruiken, beperkt tot het gebruik voor het ontvangen van de Opleidingen gedurende de looptijd van het contract. Het recht van de klant om dergelijke rapporteringstoepassingen te gebruiken vervalt bij de beëindiging van het contract.

§8. Recht op gebruik van gedeelde of gecreëerd informatie en gegevens. De klant en Securitas Academy komen overeen dat alle informatie en gegevens die onder het contract worden gedeeld of gecreëerd, mogen worden gebruikt door de partijen, hun respectievelijke adviseurs en binnen de Securitas Groep (op voorwaarde dat deze adviseurs en andere relevante derde partijen ook gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens even streng zijn als de verplichtingen die hieromtrent in het contract en/of in een afzonderijke geheimhoudingsovereenkomst zijn opgenomen) voor het analyseren, verbeteren van de Opeldingen en/of de rapporteringsmogelijkheden.

§9. Intellectuele eigendomsrechten op handelsmerken. De Securitas Groep en/of haar licentiegevers zijn de exclusieve eigenaar van alle handelsmerken, productnamen en andere merknamen die gebruikt worden voor of in verband met de Opleidingen. Aan de klant worden geen rechten verleend om dergelijke handelsmerken, productnamen en andere merknamen te gebruiken.

§10. Voor de doeleinden van dit artikel 11 betekent de “Securitas Groep” Securitas Academy en haar Verbonden Vennootschappen. Met “Verbonden Vennootschap(pen) van Securitas Academy” wordt bedoled elke entiteit (i) die direct of indirect zeggenschap heeft over Securitas Academy ; (ii) die onder dezelfde directe of indirecte eigendom of zeggenschap valt als Securitas Academy; of (iii) die direct of indirect eigendom is van of onder de zeggenschap valt van Securitas Academy. Voor deze doeleinden wordt een entiteit geacht onder de zeggenschap te staan van een andere entiteit indien die andere entiteit vijftig procent (50%) of meer van de stemmen in die entiteit heeft, en/of in staat is haar zaken te leiden en/of zeggenschap uit te oefenen over de samenstelling van haar raad van bestuur of een gelijkwaardig orgaan.

 

Art.12. Geheimhouding

§1. De klant resp. de cursist zal geen mededelingen aan derden doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies door Securitas Academy in het kader van de Opleidingen, e.d., tenzij voorafgaande instemming van Securitas Academy hiermee.

§2. Voor alle duidelijkheid: Securitas Academy en de klant resp. de cursit komen overeen dat alle informatie die op grond van het contract als vertrouwelijk wordt beschouwd, kan worden gebruikt door de partijen en hun respectievelijke adviseurs en binnen de Securitas Groep, op voorwaarde dat deze adviseurs en andere relevante derde partijen ook gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens even streng zijn als de verplichtingen die hieromtrent in het contract en/of in een afzonderijke geheimhoudingsovereenkomst zijn opgenomen.

 

Art.13. Persoonsgegevens

§1. Indien en in de mate dat Securitas Academy in eigen naam en voor eigen rekening een Opleiding organiseert en in het kader van de Opleiding persoonsgegevens verwerkt van de klant en/of de cursist treedt Securitas Academy op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”), alsook alle Belgische wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

§2. Indien en in de mate dat Securitas Academy opleidingen organiseert in naam en voor rekening van de klant en in het kader van deze samenwerking persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de klant treedt Securitas Academy op als verwerker in de zin van de AVG, alsook alle Belgische wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dit geval worden alle afspraken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bevestigd in een verwerkersovereenkomst met de klant.

§3. Securitas Academy kan (i) statische en andere informatie verzamelen met betrekking tot de prestaties, de werking en het gebruik van de Opleidingen, en (ii) de gegevens van de klant resp. de cursist in geaggregeerde vorm gebruiken voor veiligheids- en operationeel beheer, voor het maken van statistische analyses, en voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden ((i) en (ii) hierna gezamenlijk “Analyses van Diensten” genoemd). Securitas Academy kan de Analyses van Diensten openbaar maken; de Analyses van Diensten zullen echter geen gegevens van de klant resp. de cursist bevatten in een vorm die ertoe kan leiden de klant resp. de cursist te identificeren. De Analyses van Diensten vormen geen en zullen in geen geval worden gelijkgesteld met persoonsgegevens in de zin van de AVG. Tenzij in het contract anders overeengekomen, behoudt Securitas Academy alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten en uitkomsten van de Analyses van Diensten.

 

Art.14. Geschillenbeslechting

§1. Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

§2. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot het contract en de prestaties van Securitas Academy onder het contract, en Securitas Academy kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.